Produktion - Arbetsmetoder

Svensk industri går på halvfart

Det pågår en tillväxtdebatt inom svensk industri där de mest pessimistiska av bedömare hävdar att det förr eller senare blir nödvändigt att flytta stora delar av svensk industriproduktion till låglöneländer, för att bibehålla och förbättra konkurrensförmågan och därmed fortsätta nå tillväxt.

Vi på INVID menar att om svensk industri vågar tänka om, och börjar fokusera på Smart industri, kan vi frigöra en outnyttjad produktivitetspotential (45 %) och därmed stärka konkurrensförmågan och skapa tillväxt för industriföretag. Just denna formulering kallas även också för Industri 4.0, där syftet är att svensk industri skall vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliserings möjligheter.

En av orsakerna till slöseriet inom svensk industriproduktion idag, är att man ofta enbart mäter produktionseffektiviteten (i brist på bättre nyckeltal) genom att jämföra förkalkylerad bemanningstid med den efterkalkylerade bemanningstiden – den så kallade E-faktorn.

Denna analys kan ha sitt värde men triggar oftast inga eller få förbättringsåtgärder. Utgår man från hur många maskintimmar som man i verkligen får ut ur sina maskiner, och hur många typer av stopptider som det finns, så triggar detta ett offensivt förbättringsarbete. Många brister blir väldigt påtagliga!


E-faktor är inte detsamma som effektiv produktion
E-faktorn är ett ekonomiskt mätetal som visar om en order varit ekonomiskt lönsam eller inte mot de förkalkyler som finns. I vissa fall jämför man med försäljningspriset. E-faktorn är sålunda ett viktigt mätetal.

Dock säger det inget om hur utrustning och tider används. I industriernas förkalkyler har man ofta tagit höjd för stopp- och ställtider och därmed accepterat slöseri.

E-faktorn visar inte heller hur lång tid det tar mellan att en order avslutas till nästa påbörjas. Denna tid är den absolut största anledningen till ett lågt maskinutnyttjande. Många företag har inte en aning om hur mycket tid som försvinner här.

Användandet av E-faktor försvårar dessutom förbättringsarbetet avsevärt, då man mäter mot subjektiva mål (beräknad tidsåtgång) där avvikelserna lättvindigt kan bortförklaras med orsaker som lågt satta tider, individuella prestationsskillnader etc.


Våra tillverkande maskiner tar raster för 650 miljarder
Om vi använder effektiv maskintid som KPI-tal, visar det sig att våra maskiner, ur ett nationellt perspektiv, står stilla 45% av den bemannade tiden.

Om vi teoretiskt räknar på ett visionstal om 100% maskinutnyttjande, innebär det att våra svenska maskiner idag står stilla för 650 miljarder kronor årligen.

Självklart är detta en lek med siffror som syftar till att peka på möjligheter – och framförallt på den enorma tillväxtpotential våra tillverkande industrier sitter på.


Fokus på effektiv maskintid

INVID hjälper idag svenska industriföretag att implementera och stärka sitt fokus på begreppet Smart industri – den tid som maskinerna faktiskt tillverkar godkända produkter.

Tiden som frigörs i maskinerna när stopptiderna minskar, innebär att övertid, extra skift, inhyrd personal m.m. också minskar. Något som ger ökad flexibilitet samt tid till utbildning och förbättringsarbete. Sammantaget kommer dessa parametrar att generera omedelbart positiva effekter för resultaträkningen.

Effektiv maskintid är den tid maskinerna producerar godkända produkter – värdeskapande tid. Det är fokus på detta KPI-tal som tydliggör slöseri och triggar förbättringar.


Gör alla delaktiga
Skapa samma värdegrund bland alla anställda avseende syn på kunden, produktkvalitet, leveransprecision, ansvar, befogenheter i förbättringsarbetet etc.

Alla medarbetare i organisationen är lika viktiga! Tänk på att alla inte kommer vara med på tåget från början, repetera därför budskapet kontinuerligt och ge en noggrann förklaring till innebörden av Industri 4.0, och även automatisering och digitalisering av industrier.

 

Belysande film
Missa inte att titta på en film genom att klicka på startknappen nedan som berättar om svensk industris utmaningar och som visar hur vi på INVID kan hjälpa till med att optimera verksamheter på flera olika smarta sätt;

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »