Produktion - Förbättringsarbete

Ert företag är bara sex steg ifrån ökad effektivitet och bättre lönsamhet. 

För att åstadkomma detta behöver ni inte investera i nya maskiner eller ny utrustning. Ni behöver inte heller säga upp personal eller flytta er verksamhet.

Istället handlar det om att utnyttja era maskiner effektivare, reducera resursslöseriet och strukturera förbättringsarbetet.

Genom INVIDs sex värdeskapande steg kan vi skapa de förutsättningar som krävs för att reducera slöseri, i form av exempelvis för mycket bundet kapital, långa ledtider, överproduktion, övertid, extra skift, utlagd tillverkning, materialspill etc.

På så sätt kan ni öka rörelsemarginalen och avkastningen på det arbetande kapitalet.

 

 Hur effektiv är er maskinpark?

Går det att bedriva lönsam produktion i Sverige? Självfallet gör det det!

Priset är viktigt, men kvalitet, service, pålitlighet och leveransprecision väger också tungt. Därför måste vi lära oss att utnyttja befintliga resurser på ett smartare och effektivare sätt.

Att ta reda på hur det står till i verkligheten är väldigt enkelt. Mät verkliga värden och bygg förbättringsarbetet på fakta.

INVIDs e-Pi system ger faktabaserad information som bygger på TAK/OEE-principen. När INVID har hjälpt företag inför större investeringar, har den maskin som är flaskhalsen i produktion – och som man trott har producerat 24 timmar/dygn – i värsta fall har ett utfall under 40%.

Med fakta är det enkelt att ta beslut. Investera 2,5 miljoner i en ny maskin som också levererar 40% eller optimera befintlig maskin så att den levererar 80%.

Utfallet blir detsamma i båda fallen.

 

 Går er maskinpark på halvfart?

Ska man vara krass, förlorar ert företag pengar varje gång ni får minsta maskinstopp. Därför är det viktigt att fastställa vad som faktiskt orsakar effektivitetsslöseriet.

Genomför värdeflödesanalyser
En bra metod för att identifiera problemkällor och ta reda på orsakerna till att man t.ex. inte får ut maximal kapacitet av maskinerna, är att genomföra korrekta värdeflödesanalyser.

Dessa går ut på att dela upp dagens processdelar i två kategorier – värdeskapande och slöseri.

 

Visualisera produkten
Visualisering av produktionen är ett viktigt verktyg för att alla ska känna till de mål som satts upp – och i vilken grad de uppnås.

Alltför ofta går personal till arbetet och gör starka insatser för företaget, utan att detta uppmärksammas. Uppstår problem i tillverkningen uppmärksammas inte detta heller, förrän långt senare.

 
Sätt samman en workshop
Att genomföra workshops är ett av de bästa sätten för företaget att nå resultat i förbättringsarbetet. Det är också en bra metod för att ta tillvara personalens kompetens på bästa sätt.

 

Andon-system
INVID arbetar med de senaste verktygen inom webb-applikationer och integrerar data från både tillverkning och affärssystem i våra system. Allt enligt kundens önskemål. Förutom visualisering genererar vi rapporter och statistik på företagets KPI-tal med automatik.

 

 Förbättringskapacitet

När man har identifierat felkällorna i produktionen är det viktigt att värdera i vilken ordning man ska hantera problemen, samt vilka resurser som ska tillsättas för att nå bästa möjliga lösning.

En viktig del i denna process är att man har ett realistiskt perspektiv, där man värderar hur många åtgärder, och i vilken takt, man klarar av att genomföra förändringsarbetet.

Organisatoriska förutsättningar


 Kunskap smörjer ditt maskineri

För att på lång sikt nå framgång med förbättringsarbetet, och därigenom få ett försprång gentemot konkurrenterna, måste förbättringsprocessen struktureras innan den påbörjas.

Nästan allt handlar om att göra rätt från början. Många störningar beror på att man missförstått kundens önskemål, eller att man inte tillräckligt noga har specificerat kundens önskemål så att hela processkedjan kan förstå och göra rätt.

Ett av slutmålen med att strukturera förbättringsarbetsprocessen är att få ett självgående och självförnyande förbättringsarbete.

 

Kunskap
Man måste vara medveten om att bristande kunskap, förutom bristande motivation, är en av de större orsakerna till störningar och slöseri.

Därför bör man inom varje team fastställa vilka kompetensområden som krävs för att bedriva effektiv tillverkning och därefter tillgodose eventuella utbildningsbehov.

 

Skapa engagemang
Att få driv i förbättringsarbetet och teamen bygger på att man höjer motivation och engagemang bland medarbetarna, genom en ledningsfilosofi baserad på: Förtroende, Stöd, Motivation, Belöning och Utmaningar – i nämnd ordning.

Arbetssättet bygger på att operatörerna i frontlinjen ska förbättra och styra sina egna grupper och rutiner enligt företagets övergripande policys, mål och förbättringstankar.

I början måste förbättringsledaren aktivt delta i team-mötena för att skapa struktur och förståelse för förbättringsarbetet, samt hjälpa deltagarna att identifiera störningar och slöseri.

Många mindre förbättringar som framkommer i teamen, kan var för sig förefalla ha liten förbättringseffekt, men ger sammantaget desto mera.

 

Skapa styrgrupp
För att möta de krav som ställs på dagens företag, måste man tillsammans skapa en företagskultur där medarbetarna aktivt och på eget initiativ bedriver förbättringsarbete, för ökad effektivitet och bättre lönsamhet.

Förutsättningarna, för att uppnå denna kultur, skapas redan på ett organisatoriskt plan. Ledningen måste vara 100% enig om förändringarna som ska genomföras. Lika viktigt som att de anställda och team-grupperna är lika insatta och uppdaterade i processen, lika viktigt är det att just ledningen är enig och insatta inom det aktuella.

Organisatoriskt brukar man skapa en styrgrupp som består av hela (eller delar av) ledningsgruppen, samt förbättringsteams-ledarna. Syftet med styrgruppen är att samordna och besluta om verksamhetens förbättringsarbete, samt följa dess utveckling.

 

Förbättringsgrupper
Om man har identifierat fel, brister och/eller slöseri, som är av den art att man inte löser dem direkt, krävs det ofta insatser från en intern eller extern förbättringsledare, som är uppbackad av en i frågan mycket engagerad ledning.

Under ledning av förbättringsledaren sätts målstyrda förbättringsteam samman, med rätt kompetenser, rätt mandat och rätt verktyg, för att senare genomföra åtgärderna.

Vägen till ett självgående förbättringsarbete bygger på att operatörerna i frontlinjen ska vilja förbättra och styra sina egna grupper enligt verksamhetens uppsatta riktlinjer.

Att operatörerna får mer ansvar och befogenheter innebär inte att ledningen tappar kontrollen, utan snarare att man får mer tid över till att arbeta med övergripande företagsutveckling.

 Genomför förbättrade åtgärder

Under ledning av förbättringsledaren genomför teamen förbättringsåtgärder.

Det finns ofta behov av att testa en lösning på ett mindre område, innan det genomförs i större skala. Undvik genvägar och kompromisser, och därefter skapa stabila lösningar. Säkerställ rätt kvalitet först.

Detta skapar automatiskt ökad produktivitet på sikt. Lägg stor vikt vid att verkligen bli av med problemen för gott. Börja med att eliminera ett problem helt, istället för att halveliminera flera.

Det finns inga genvägar till nöjda kunder och önskad lönsamhet. För att uppnå Smart industri, finns bara en riktigt väg och det är de sex effektiva stegen vi förklarar här.

Larmtjänster via mobil
En betydande orsak till stillastående maskiner är väntan på reparatör. Hos många företag ansvarar operatörerna dessutom för ett flertal maskiner.

Ett enkelt fel som bara tar sekunder att åtgärda, kan innebära 15-20 minuters stopp till följd av att ingen observerat att maskinen stannat.

Trots blixtljus och informationstavlor kan maskiner bli stående länge utan åtgärd.

Gör operatörerna uppmärksamma via mobiltelefon eller personsökare. Det är en investering som återbetalar sig fort.

INVID har utvecklat mobilappar som larmar via sms eller "push notification" till iPhone. Vi kan även erbjuda traditionell personsökarutrustning som alternativ.


Blev det som ni tänkt avseende minskat slöseri, medarbetarmotivation, resultat, konkurrenskraft etc.?

Om inte, analysera varför och justera metoden, eller prova ett nytt lösningsförslag.

En ständigt pågående process
Förbättringsarbete är en ständigt pågående process.

När vi nu har gått igenom de fem första stegen, behöver vi följa upp och utvärdera vad som var positivt och vad som kan förbättras i processen.

Därefter är det bara att göra sig redo för att påbörja steg ett igen. Vägen till absolut effektiv maskintid är inte spikrak.

Det finns många hinder och fallgropar på vägen och alla medarbetare kommer kanske inte med på tåget från början. Därför är det viktigt att vi inte ger upp, utan utvärderar och upprepar processen.

INVID finns alltid till hands
Behöver ni hjälp på vägen finns INVID alltid till hands. Vi erbjuder utbildning, konsultation och support inom alla sex steg. Med vårt stora verksamhetskunnande i kombination med vår erfarenhet vet vi att vi på INVID kan hjälpa till när det behövs!

Med supportavtal ger vi:

  • Support och stöd till användare så att verktygen i e-Pi kan användas optimalt.
  • Teknisk konsultation till företagets IT-avdelning.
  • Översyn av databaser och programinställningar för maximal prestanda.


Våra utbildningar:

  • Operatörsutbildning på e-Pi modul, samt genomgång av begreppet ’effektiv maskintid’ och vad operatörerna har för vinning av att hålla maskinen igång.
  • Användarutbildning på e-Pi klientprogram. Hur följs produktionen upp i realtid och vilka åtgärder kan man göra direkt? Hur analyseras statistik för planering av kommande effektiviseringar?
  • Administratörsutbildning bör någon eller några inom företaget genomgå, för att få fördjupad kunskap om e-Pi modulen, serverprogram och klientprogram.
  • Ekonomi och ledningsgrupp är en kurs som skapar förståelse för hur effektiv maskintid påverkar företagets resultat: Hur informationen kan användas för att bedöma behovet av kommande investeringar, samt återbetalningskalkyler baserade på fakta.
  • Produktionsteknik är ett urval kundspecifika utbildningar inom LEAN, 5S, VSM, workshop m.m.
  • Våra konsulttjänster: Vår målsättning är att vara en komplett samarbetsparter inom såväl förbättringsmetoder som teknik.
  • Vi erbjuder våra kunder professionell hjälp inom områdena produktionsteknik, visionsteknik, styrteknik, samt systemintegration mellan programvaror.

 

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »