INVID Gruppen

REFERENSER

BUBS Godis

Vägen till goda affärer som ger mersmak

Beslutsstödslösning som visar vilka produkter och kunder som företaget skall satsa på – och det i realtid! 

Införandet av Power BI som beslutsstöd med smart integration mot affärssystemet Pyramid har medfört att vi kan nyttja säker analysdata med hög tillförlitlighet som fungerar som ett visuellt och tilltalande verktyg

Det möjliggör att vi kan ställa ett antal variabler mot varandra som skapar viktigt underlag för optimering av företagets verksamhet.”.

Stefan Idrén, Export Manager vid BUBS Godis AB
Problem

BUBS Godis snabba framgångssaga innebar att man kom till en punkt då företaget hade fått växtvärk. Ledningen insåg att man behövde en bra grund att stå på för att veta hur man skall kunna ta nästa expansiva steg för att verka ännu mer professionellt och därigenom kunna ta allt större marknadsandelar. 

Man behövde en användarvänlig beslutsstödslösning för att spara tid och åskådliggöra vilka produkter och kunder man tjänar mest på för att kunna optimera mer på dessa två viktiga parametrar. 

En initial flaskhals utgjordes av att det tog lång tid att ta ut rapporter ut affärssystemet för att kunna följa upp försäljningen som i sin tur styr orderhantering, produktionsplanering och inköpshantering. 

En av alla oönskade effekter var att företagets VD behövde lägga ned ca 10 timmar per månad åt att få tillgång till aktuell försäljningsstatistik. Dessa dyrbara timmar önskade han självklart kunna använda för betydligt mera strategiska insatser. 

Företagets önskemål kunde sammanfattas i en mening; Man var i starkt behov av en flexibel beslutstödlösning som skulle vara tillgängligt dygnet runt. 

Önskemål

Enligt BUBS exportmarknadschef Stefan Idrén så skulle den tänkta lösningen; 

  • Generera säker analysdata med hög tillförlitlighet  
  • Fungera som ett visuellt och tilltalande verktyg som möjliggör att man kan ställa ett antal variabler mot varandra som möjliggör underlag för optimeringen av företagets verksamhet. 
  • Skapa underlag som är lätt att jämföra med föregående perioder och därmed bland annat se tydliga trender
  • Vara användarvänlig och lättillgänglig i realtid dygnet runt, d.v.s. när som helst  
Lösning

I och med att vi på INVID under lång tid varit en tight partner inom affärssystemsområdet och att vi har lång erfarenhet av liknade utvecklingsprojekt kändes det naturligt från BUBS sida att involvera oss även i detta projekt. 

För att skapa bästa möjliga fokus så delades projektet upp i två etapper; 

Steg 1: Ta ut och visualisera försäljningsstatistik 

Steg 2: Fördjupning inom inköp + ekonomi + produktion  

Utöver två av INVIDs verksamhetskonsulter kom den aktuella projektgruppen bestå av BUBS Godis exportmarknadschef Stefan Idrén samt medarbetare från företagets inköps-, orderhanterings- och försäljningsavdelning.

Efter en total genomlysning av företagets rutiner och metoder som utmynnade i en väl genomarbetad kravspecifikation enades man om att lösningen skulle byggas i Microsoft Power BI.

Power BI är en molntjänst som delas enkelt med andra på ett säkert sätt och som består av samling appar och datakopplingar för bearbetning och analys av data med syfte att…;

  • Visualisera komplexa data
  • Förvandla data från olika datakällor till interaktiva rapporter och dashboards

Lösningen transformerar data till insikter i olika steg;

  1. Hämtar datat från olika datakällor
  2. Analyserar de ingående parametrarna
  3. Visualiserar resultatet i olika dashboards
  4. Publicerar resultatet på önskade plattformar
Effekt

Enligt BUBS Stefan Idrén så motsvarar den numera driftsatta lösningen i etapp ett det man önskade sig till punkt och pricka. Han anser att införandet av Power BI som beslutsstöd med smart integration mot affärssystemet Pyramid har medfört att de kan nyttja säker analysdata med hög tillförlitlighet som fungerar som ett visuellt och tilltalande verktyg. Det  möjliggör att de kan ställa ett antal variabler mot varandra som skapaviktigt underlag för optimeringen av företagets verksamhet. 

Nu vet de exakt vilka produkter och kunder som de skall satsa på för att kunna ta allt större marknadsandelar – och det i realtid! 

Bra vilja från båda parter, inklusive en rigorös planering, medförde dessutom enligt Stefan att såväl både tids- som kostnadsram höll.  

Avslutningsvis meddelar Stefan Idrén att företaget redan har uppnått önskade effekter för dess försäljning vilket medför att man med stor tillförsikt kommer gå vidare till nästa steg med fokus på inköp, ekonomi och produktion. 

Kort om BUBS Godis AB: 

BUBS Godis AB är ett svenskt familjeföretag som startade 1992 med en enda passion; att tillverka bra godis! 

Grundkonceptet bygger på många egna innovationer och där en av framgångsnycklarna bottnar i den smått genuina smakkombinationen av lakrits och hallon. 

Företaget har vuxit med ca 10 % per år och i dagsläget består man av ca 45 personer som tillsammans producerar ca 6500 ton godis till en total omsättning av ca 16MKR. 

Man är inte nöjda med ovanstående och imponerande siffror, man bygger nämligen just nu bland annat en ny fabrik som beräknas vara klar under våren 2021.

Läs gärna mer om BUBS Godis här

Stefan Idrén, Export Manager vid BUBS Godis AB
BIM Kemi
Driftsäkert, kostnadseffektivt och verksamhetsutvecklande Lösningen har frigjort ekonomiska muskler för att kunna utveckla vår kärnverksamhet på ett strategiskt och vinstgivande ...
BUBS Godis
Vägen till goda affärer som ger mersmak Beslutsstödslösning som visar vilka produkter och kunder som företaget skall satsa på - och det i realtid!  ...
Corroventa Avfuktning
Från veckor till minuter Besparing på 500 timmar/år genom effektivare och förkortade ledtider i orderhanteringsprocessen. ”Införandet av ett gemensamt affärssystem ...
Forserum Safety Glass
Från kapacitetsbrist till ökade konkurrensfördelar Ökade produktionskapaciteten med 100% ”Tack vare produktionsuppföljningssystemet e-PI har vi upptäckt oönskade flaskhalsar i vår produktion som ...
Elektro Elco
Stressande vardag byttes till fokuserat värdeskapande Från minst 2 timmar till max 20 minuter per dag ”Införandet av tjänsten Adressvalidering ...
Conform Collection
Conform Collection utvecklar, producerar och säljer fåtöljer till den globala möbelhandeln. Möblerna ska attrahera de som värdesätter kvalitet, samspelet mellan ...
HV71 - Jonas Gunnarsson
HV71
HV71 har målsättningen att vara en av Sveriges ledande ishockeyföreningar. Sedan intåget i högsta serien 1979 har Jönköpingsklubben vunnit fem ...
APM August Pettersson AB
APM August Pettersson AB (APM) konstruerar och tillverkar kontrollutrustningar, verktyg för prototyper och kortserietillverkning, modeller och prototyper till verkstadsindustrin på ...
ACG Gruppen
ACG Gruppen anpassar, utvecklar och kombinerar produkter och tjänster för att stärka sina kunders lönsamhet. Koncernen består av 13 företag ...